Monday, April 26, 2010

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟုိသဘာပတိ အစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ရက္စဲြ ၊ ၊ ၂၆ ရက္ ဧၿပီ္လ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ - ၀၈။၀၆။ဦးစီး-၁၀၊

၁၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု - မဒတ သတၱမအၾကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း၊ ဗဟိုသဘာပတိ အစည္းအေ၀းကုိ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္မွ ၂၄ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း ျမင့္မားေနေသာ အေရးၾကီးသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ လြတ္ေျမာက္ေဒသတေနရာ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းၾကီးသုိ႕ မဒတ တပ္ေပါင္းစုအဖဲြ႕၀င္ (၈) ဖဲြ႕ ရွိသည့္အနက္ (၇) ဖဲြ႕မွ ဗဟိုသဘာပတိ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၈) ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂၊ ဗဟိုသဘာပတိ အစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ ယေန႕ျဖစ္ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအေျခအေန၊ နအဖ စစ္အုပ္စုအေျခအေနႏွင့္ မဒတ တပ္ေပါင္းစု အေျခအေန အစရွိသည္တုိ႕ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ၊ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ၊ ဘ႑​ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို အေၾကအလည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္၊ ထုိသုိ႕ ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ၾကၿပီးေနာက္ ဆံုးရႈံးေနေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားအတြင္း ပိုမုိစုစည္းညီညြတ္စြာပူးေပါင္းလႈပ္ရွားတုိက္ပဲြ၀င္သြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၃၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုကုိ ပုိမုိက်စ္လစ္ခုိင္မာေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ အတြင္း အဓိက ေဒါက္တုိင္ျဖစ္ေသာ မဒတ တပ္ေပါင္းစု၏ အခန္းက႑ကုိ ျမင့္တင္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ ဖိအား အျမင့္ဆုံးေပးျခင္းခံေနရေသာ ဘ၀တူညီေနာင္ လက္နက္ကိုင္အပစ္ရပ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပုိမုိနီးကပ္စြာ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕အတူ စစ္အာဏာသက္တမ္းရွည္ေရးကို ဦးတည္ေသာစစ္အုပ္စု၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျပတ္သားစြာဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္တိုက္ပဲြ၀င္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၄၊ အပစ္ခတ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ၾကီးမ်ားမွ နအဖ ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအဆိုျပဳခ်က္အား လက္မခံ ေသာရပ္တည္ခ်က္ကို မဒတ တပ္ေပါင္းစုမွ ဆက္လက္ၿပီးအျပည့္အ၀ေထာက္ခံ၀န္းရံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ နအဖ ၏ ဖိအားေပးမႈကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီတုန္႕ျပန္ရပ္တည္သြားရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ယေန႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ျပတ္သားစြာဆန္႕က်င္တိုက္ပဲြ၀င္ေနမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြ၀င္ေနမႈ တို႕အား တရားမွ်တမွန္ကန္သည့္အတြက္ မဒတ တပ္ေပါင္းစုမွ အေလးအနက္ေထာက္ခံ ၾကိဳဆိုပါသည္။

၅၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတို႕၏ နယ္ေျမအတြင္း ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား စစ္ေရးအရၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ရန္ နအဖ စစ္အုပ္စုအား သတိေပးေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႑ အေမွ်ာ္အျမင္ကင္းမဲ့သည့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားအားလံုးသည္ နအဖ စစ္အုပ္စု၏တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ကုိ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ လုံး၀ လက္လြတ္သြားေစရန္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏လြတ္ေျမာက္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိ႕၏ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ မဒတ တပ္ေပါင္းစု၏ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပဲြမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိသဘာပတိ အစည္းအေ၀းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

တပ္ေပါင္းစုျဖင့္ ေအာင္ပဲြခံရမည္
ဗဟိုသဘာပတိအဖဲြ႕
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ)
ဆက္သြယ္ရန္ (၆၆) ၀၈၆ ၂၀၆ ၄၀၄၅။ (၆၆) ၀၈၂ ၈၈၅ ၇၉၆၃

Read more...

1 comment:

  1. As a Chin national, I wholeheartedly support this alliance of Frontier area peoples. We must be brave and fierce to resist any kind of atrocities imposed on us by Burmese ultra-nationalism. For many decades, Burmese ultra-nationalists have used its military wing to achieve its supernationalism policy over Frontier nations such as Kachin, Karenni, Karen,Chin, Mon, Rakhine, Shan and it had succeeded so. Now is time to unite as one Frontier family and launch our resistance to eliminate our enemy. We have but one enemy and one goal. That is to defeat Burmese military out of our land and get independence. Together we achieve our freedom.

    ReplyDelete